การทำวัตรสวดมนต์

Category : รายการพระธรรม พระทำ
Views : 335

การทำวัตรสวดมนต์ เป็นข้อปฏิบัติของพระภิกษุสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้นับถือพระพุทธศาสนา เพราะทำให้จิตใจสงบ เป็นสมาธิ กายและวาจาเรียบร้อย เป็นการสำรวมระวัง ที่ทำให้เกิดศีล เป็นการเพิ่มบุญกุศล ให้เกิดขึ้น ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพราะได้น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระอริยสังฆเจ้า ผู้บริสุทธิ์สูงสุด ประเสริฐสุด ไม่มีอะไรเสมอเหมือน

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารได้กำหนดให้มีการทำวัตรสวดมนตร์ และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันธัมมัสวนะ หรือวันพระ เป็นประจำ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทุกๆท่าน ได้มีโอกาสมาร่วมทำวัตรสวดมนต์ และรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เพื่อจะได้รู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และน้อมนำไปปฏิบัติ ให้เกิดความร่วมเย็นเป็นสุขต่อชีวิตตนเองและครอบครัว สื่บต่อไป

Add your comments

Random Videos